Home

  

Deze historische foto stuurde Otto van Leijen,
informatie is van van Karl Schneider van FC Alemannia Klein-Auheim.
 
Foto van de elftallen is gemaakt in 1957 tijdens een toernooi
die werd gespeelt in het kader van Europesche verbroedering, in Klein-Auheim.
Aan het toernooi speelden mee de thuisclub: FC Alemannia, FC Rosére uit Parijs,
Bonal Hoteliere uit Marseille en V.V. Zwaagwesteinde.
Wat een voorrecht om als Readtsjes mee te mogen spelen in zo’n toernooi
Spelers achterste rij: Sipke Kuit, Bouke Heidstra, Klaas Prins Sikke Venema
Anne Kloetstra, Durk Appie Veenstra, Elftalleider: Jelle Arjaans.
Midden Tjeerd de Bruin. Voorste Rij: Rienk de Vries, Hendrik Kloetstra,
Meint v.d. Bij, Jan Heidstra en Bouke Heidstra.

 

  Wy wolle de skiednis fan ús doarp graach bewarje.

Foar ússels, mar noch folle mear foar de minsken dy ‘t nei ús komme.

Miskien hawwe jo wol foto’s oer de skiednis fan De Westereen

dy ek passe yn de albums Foto’s âld Westereen
As dat sa is, soenen wy dat witte wolle.

Jo kinne jo yn ferbining stelle mei

info@westereen-promoasje.nl